Veilige SSL-verbinding
+31 (0) 495 – 63 30 36
Made in Germany

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gharieni Nederland b.v.

GHARIENI NEDERLAND B.V.

Hulsenweg 14

6031SP Nederweert

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Elke rechtsbetrekking tussen Gharieni Nederland b.v., verder te noemen de verkoper, en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 2: Aanbieding

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn gebaseerd op gegevens welke door of namens de wederpartij zijn verstrekt. Afwijkingen hiervan worden door de verkoper uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding, opdracht of koopovereenkomst zijn en blijven eigendom van de verkoper. De hierop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven bij de verkoper rusten: zij mogen behoudens voor afgaande schriftelijke toestemming van de verkoper niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke de verkoper lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van het voorgaande omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden dienen op eerste aanvraag aan de verkoper te worden geretourneerd.

 

Artikel 3: Overeenkomsten

Overeenkomsten en aanvullingen hierop binden de verkoper eerst dan, nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door de verkoper met de uitvoering daarvan een aanvang is gemaakt.

 

Artikel 4: Prijzen

De door de verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren. De verkoper behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren die kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij de aanbieding of opdrachtbevestiging voorzien.

 

Artikel 5: Levering

Onder leveringstijd wordt verstaan de in de orderbevestiging aangegeven termijn waarbinnen zaken door de verkoper dienen te worden geleverd.

De leveringstijd gaat in, zodra de verkoper de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en in het bezit is gekomen van alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens en bescheiden, onverschillig of deze door de wederpartij dan wel door derden dienen te worden verstrekt en na ontvangst van de eerste voorruitbetalingstermijn voor zover deze is overeengekomen.

De door de verkoper opgegeven leveringstijden zijn steeds vrijblijvend; een redelijke overschrijding van de levertijen geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.

Onder oplevering wordt verstaan, de feitelijke aflevering van de verkochte zaken aan het adres van de wederpartij. De plaatsing van deze zaken in het pand van de wederpartij geschiedt voor diens rekening en risico.

 

Artikel 6: Annulering

Wedepartij verplicht zich een eventuele annulering schriftelijk door te geven aan de verkoper. Bij annulering door wederpartij, trachten verkoper en wederpartij in overleg tot een passend alternatief te komen. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de verkoper, gelden annuleringskosten.

Verkoper is tevens gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen indien verkoper na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.

De annuleringskosten bedragen 15% van de prijs zoals genoemd in de overeengekomen overeenkomst voor geleden verlies en/of gederfde winst.

 

Artikel 7: Ontbinding

Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

- Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – verkoper na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.

- de wederpartij de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.

Indien verkoper overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort verkoper de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke de verkoper moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.

In geval betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn uitblijft, is de wederpartij aan de verkoper een rente van 1% per maand verschuldigd over het alsdan verschuldigde, onverminderd de overige aan de verkoper toekomende rechten die voortvloeien uit de onderhavige voorwaarden.

De wederpartij heeft niet alleen het recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat de verkoper haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Gharieni Nederland bv wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan, behoudt Gharieni Nederland bv zich eigendom van de zaken voor.

 

Artikel 9: Doorverkoop, boetebeding en controle

Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurd ten gunste van Gharieni Nederland bv een boete voor iedere handeling die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag echter minimaal 2500,-EUR per handeling. Eén en ander laat onverlet het recht van Gharieni Nederland bv op de vergoeding van door haar geleden en te lijden schade.

Gharieni Nederland bv is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij ten einde te kunnen nazien op de naleving van het in het eerste lid bepaalde.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet, of grove schuld van de verkoper of van ondergeschikten van de verkoper is de verkoper nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten, derving van inkomsten e.d.), Schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van zaken of welke andere schade dan ook welke als direct of indirect gevolg van door de verkoper geleverde zaken, door de verkoper gegeven adviezen, door de verkoper verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de wederpartij en/of derden mochten ontstaan.

 

Artikel 11: Garantie

De verkoper garandeert de door haar geleverde apparatuur met uitzondering van de daarbij behorende accessoires en behoudens het bepaalde in lid 2, gedurende de tijd van 36 achtereenvolgende kalendermaanden nadat levering als bedoeld in artikel 5 heeft plaatsgevonden, in dien voege, dat de verkoper alle zaken waaraan gedurende die termijn een hinderlijk gebrek mocht ontstaan ofwel kosteloos zal herstellen, ofwel door andere zal vervangen, ofwel het geleverde opnieuw zal construeren, zulks tekeuze van de verkoper. Deze garantie geldt niet als de wederpartij elders reparaties doetuitvoeren en/of het geleverde ondeskundig gebruikt. De garantie wordt opgedeeld in 2 vormen, bij behandelstoelen wordt er garantie aan huis voorzien, andere apparatuur dient op eigen kosten naar ons verzonden te worden.

Op de door de verkoper geleverde zaken, wordt, voor zover ze zijn betrokken van derden, door haar niet meer garantie gegeven dan aan de verkoper door haar leveranciers wordt gegeven, met dien verstande dat de garantietermijn nimmer langer zal zijn dan de in lid 1 genoemde termijn.

Herstel of vervanging op grond van de garantie leidt niet tot verlenging van de in lid 1 genoemde garantietermijn.

De garantie wordt slechts gegeven tegen vertoning van de aankoopfactuur.

 

Artikel 12: Klachten

Klachten, ongeachte of deze betrekking hebben op door Gharieni Nederland bv gedane leveringen, of op facturen, dienen schriftelijk te worden ingediend, dit uiterlijk 24u na ontvangst van de geleverde zending. Bij latere melding wordt er geen gevolg meer gegeven. 2. Goederen mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande toestemming van Gharieni Nederland bv. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na hetverkregen toestemming moeten de zaken – tenzij deze beschadigd ontvangen zijn – in ongeschonden staat in de originele verpakking aan Gharieni Nederland bv worden teruggezonden op kosten en voor risico van de wederpartij. Teruggezonden zaken houdt Gharieni Nederland bv onder zich voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht - Geschillen

1.Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de wederpartij gesloten, zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffende de International Koop van Roerende Lichamelijke Zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Al uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die, ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Roermond – onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige conservatoire of executoire maatregelen – tenzij de wederpartij binnen één maand nadat Gharieni Nederland bv zijn schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgends de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 14: Depot

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond en treden in werking met ingang van 1 juni 2017. Zij vervangen vanaf die datum alle vorige voorwaarden.

De algemene voorwaarden voor België kan u raadplegen op onze website www.gharieni.nl

Nos conditions générales et prix et sont valable au Benelux. Vous trouvez les conditions de ventes en langues française au lien suivant.

Schrijf u in voor onze niewsbrief:
Volg ons: